Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter​

​1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er ”Dansk Rengøringsteknisk Forening”. Overfor udlandet benævnes foreningen.:

Danish association for the technology of cleaning and maintenance.

Dänische Gesellschaft für Reinigungstechnik.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

2. Formål

Foreningen har til formål at:

 • Medvirke til at fremme fortsat udvikling på det rengøringsfaglige område.
 • At stimulere og øve medindflydelse på normer, vejledninger etc. Som har betydning for udviklingen på rengøringsområdet.
 • At formidle/”virke for” erfaringsudveksling indenfor foreningens arbejdsområder, herunder være forbindelsesled til de tilsvarende foreninger i Skandinavien.
 • At virke for en højnelse at det rengøringstekniske og tilknyttede ledelsesmæssige områdes omdømme i almindelighed.
 • At virke for en fortsat udvikling af rengøringsledernes uddannelse.

3. Virksomhed

Foreningens formål søges fremmet gennem:

 • Konferencer, informationsdage (foredrag, diskussion, studiebesøg, o.l.) samt udstillingsvirksomhed.
 • Arbejdsgruppevirksomhed og /eller faglige udvalg.
 • Kontakt- og informationsvirksomhed overfor medlemmer, myndighed, projektejer og bygherrer.
 • Etablering af eller deltagelse i redaktion m.m. af et egnet fagblad.
 • Neutralitet i faglige arbejdsmarkedsforhold.

4. Medlemsforhold

4.1 Optagelse

Som medlem kan optages:

 • Rengøringsledere på alle niveauer i offentlig, privat og entreprenørregi.
 • Administratorer af rengøringsfunktioner i eget eller offentlig regi.
 • Interesserede private personer med tilknytning til rengøringsområdet-(konsulenter, undervisere, m. fl.) og
 • hvis virke har relation til foreningens formål.
 • Institutioner, virksomheder, institutter, organisationer med tilknytning til branchen som
 • enkeltrepræsentanter.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sekretariat eller via hjemmeside.

4.2 Rettigheder

Foreningens medlemmer har adgang til foreningens arrangementer. Medlemmer modtager indbydelser, meddelelser

og andet generelt materiale som foreningen udsender, herunder foreningens fagblad.

4.3 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

4.4 Eksklusion

Bestyrelsen kan, såfremt et medlem skader foreningens anseelse og arbejde, ekskludere det pågældende medlem. Enhver eksklusion kan med opsættende virkning indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

5. Økonomi

5.1 Foreningens indtægter

 • Kontingenter, hvis størrelse fastsættes for et år af gangen af den ordinære generalforsamling.
 • Indtjeningsbidrag gennem foreningens virksomhed.
 • Andre indtægter som foreningen kan søge og modtage fra danske og internationale forsknings- og teknologiråd, fonde, legater m.v.

5.2 Foreningens midler

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

5.3 Regnskaber

Foreningens regnskaber er kalenderåret. Foreningens regnskab skal revideres af to revisorer, valgt af generalforsamlingen.

Den ene revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor og den anden medlem af foreningen.

5.4 Kontingent

For et kalender år opkræves til betaling pr. 1. april samme år.

Dersom et medlem, efter påkrav, med tillæg for ekstra gebyr, ikke har betalt kontingent senest ½ år efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet.

6 Ledere

6.1 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år ad gangen, skiftevis med 4 hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Endvidere skal der vælges mindst 3 og maksimalt 6 suppleanter for et år ad gangen.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af den periode vedkommende er valgt for, indtræder en af de valgte suppleanter efter bestyrelsens valg.

Formanden vælges af generalforsamlingen og er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstitueres efter generalforsamlingen.

Bestyrelseserhvervet er ulønnet.

Den daglige ledelse forstås af formanden, kassereren og et sekretariat efter bestyrelsens anvisning.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretæren er ulønnet, men alle øvrige sekretariatsudgifter, herunder lønnet assistance afholdes af foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten mindst 4 af bestyrelsens medlemmer med formanden er til stede eller når 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede, hvoraf næstformanden skal være til stede.

Alle redegørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.- ved stemmelighed er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper og /eller faglige udvalg med direkte reference til bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.

Bestyrelsen udpeger i sin midte en repræsentant, som indgår i redaktionen af foreningens fagblad.

Foreningen tegnes af 8 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand, og den anden kasserer.

Bestyrelsen kan meddelelse prokura.

6.2 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen kan ske med brev eller elektronisk via E-mail.

Forslag fra medlemmer som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest den 15. februar, forinden generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

d. Forslag fra medlemmer

e. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent

f. Valg af formand

g. Valg af bestyrelse og suppleanter

h. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

i. Eventuelt.

Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderer regnskab samt bestyrelsens forslag til budget, sendes til deltagerne på generalforsamlingen senest 2 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer med formand eller 4 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt , eller når der kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer.

Indkaldelse skal ske skriftligt med 2 ugers varsel med motiveret dagsorden, og der skal indkaldes senest 3 uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet formanden, respektive næstformand.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal forinden de sager, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

Ved afstemning og valg på generalforsamlingen, har virksomheds,- og institutionsmedlemmer samt personlige medlemmer en´ stemme hver.

Der stemmes personligt og tilstedeværende medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt kun repræsentere fraværende medlemmer med en´ stemme hver.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (se punkt 7.2 og pkt. 8.1) på generalforsamlingen.

Afstemningen skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent beslutter det.

7 Vedtægtsændringer

7.1

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændring sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

7.2

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret og at vedtagelsen sker med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men halvdelen af de afgivne stemmer er for forlaget, skal der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er gældende uanset antal repræsenterede medlemmer.

8 Opløsning

8.1

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 7.

Vedtagelsen kræver dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst

¾ af den afgivne stemmer.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenteret, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende uanset antal repræsenterede medlemmer.

8.2

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som det besluttes på den sidste generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. februar 1982 og med ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 1983 og ordinær generalforsamling den 24. marts 1986, samt ekstraordinær generalforsamling den 9. april 1990, og med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 1993, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2012, og med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2017.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med svar på evt. spørgsmål. Du er ligeledes velkommen til at kontakte os via telefon

86 91 58 06 eller mail drf@d-r-f.dk.

Foreningen er neutral i faglige og politiske arbejdsforhold

Vi vender tilbage med svar 

Målrettet udvikling af bedre rengøringstekniske løsninger.

Nytænkning og fortsat udvikling.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg os på Facebook​

Følg med
​i seneste nyt

Følg med på Facebook hvor løbende opdaterer med bl.a. branchenyt
​og kommende seminare.

Om firmaet

Som medlem af DRF inviteres du til at deltager i foreningens seminarer, temadage og fyraftensmøder. Du orienteres om vore arrangementer, samt om nye og aktuelle tiltag

Kontakt os

​Dansk Rengøringsteknisk Forening

Skovbrynet 11, 7130 Juelsminde

CVR: 16501131

Telefon: 5433 4646

E-mail: drf@d-r-f.dk

Har du nogle spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til sekretariatet på nedenstående telefonnummer, hvis du har spørgsmål