Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter

1. Navn og Hjemsted

Foreningens navn er ”Dansk Rengøringsteknisk Forening”. Over for udlandet, benævnes foreningen:

Danish association for the technology of cleaning and maintenance.

Dänische Gesellschaft für Reinigungstechnik.

Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende adresse for foreningens sekretariat.

2. Formål

Foreningen har til formål at:

 • Medvirke til at fremme fortsat udvikling på det rengøringsfaglige område.

 • At stimulere og øve medindflydelse på normer, vejledninger etc. Som har betydning for udviklingen på rengøringsområdet,

 • At formidle og fremme erfaringsudveksling inden for foreningens arbejdsområder, herunder være forbindelsesled til de tilsvarende foreninger i Skandinavien.

 • At virke for en højnelse at det rengøringstekniske og tilknyttede ledelsesmæssige områdes omdømme i almindelighed.

 • At virke for en fortsat udvikling af rengøringsledernes uddannelse.

3. Virksomhed

Foreningens formål søges fremmet gennem:

 • Seminarer, temadage, fyraftensmøder, udstilling og virksomhedsbesøg.

 • Etablering af eller deltagelse i redaktion m.m. af et relevant fagblad.

 • Deltage i relevante internationale arrangementer (eksempelvis messer).

 • Neutralitet i faglige arbejdsmarkedsforhold.

4. Medlemsforhold

4.1 Optagelse.

Som medlem kan optages:

 • Ledere i branchen på alle niveauer i offentlig eller privat regi.

 • Administratorer af rengøringsfunktioner i eget eller offentlig regi.

 • Privatpersoner med tilknytning til rengøringsområdet - (konsulenter, undervisere, m.fl. og

hvis virke har relation til foreningens formål.

 • Institutioner, virksomheder, institutter, organisationer med tilknytning til branchen.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til Sekretariat eller via hjemmeside.

4.2 Medlemsfordele

Foreningens medlemmer har adgang til foreningens arrangementer. Medlemmer modtager indbydelser, meddelelser og andet generelt materiale som foreningen udsender, herunder foreningens fagblad.

4.3 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

4.4 Eksklusion

Bestyrelsen kan, såfremt et medlem modarbejder foreningens formål, ekskludere det pågældende medlem.

Enhver eksklusion kan med opsættende virkning indankes for førstkommende ordinære generalforsamling.

5. Økonomi

5.1 Foreningens indtægter

-Kontingenter, hvis størrelse fastsættes for et år af gangen af den ordinære generalforsamling.

-Gennem foreningens virksomhed.

-Andre indtægter som foreningen kan søge og modtage fra danske og internationale forsknings- og teknologiråd, fonde, legater m.v.

5.2 Foreningens midler

Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.

5.3 Regnskaber

Foreningens regnskaber er kalenderåret. Foreningens regnskab skal revideres af to revisorer, valgt af generalforsamlingen.

Den ene revisor skal være statsautoriseret eller registreret revisor og den anden medlem af foreningen.

5.4 Kontingent

For et kalender år opkræves til betaling pr. 1. april samme år.

Dersom et medlem, efter påkrav, med tillæg for ekstra gebyr, ikke har betalt kontingent senest ½ år efter forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at slette medlemmet.

5.5 Prisregulering

Priser og kontingent reguleres årligt pr. 01.04, med udgangspunkt i Nettoprisindekset.

5.6 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

6. Ledelsen

6.1 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 8 personer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 2 år, hvoraf halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Endvidere skal der vælges op til 3 suppleanter for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer efter generalforsamlingen sig selv med Formand (valgt af generalforsamlingen), Næstformand, Kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide indtræder en af suppleanterne efter Bestyrelsens valg.

Formanden vælges af generalforsamlingen og er på valg hvert år.

Bestyrelseserhvervet er ulønnet.

Den daglige ledelse forestås af formanden, kasseren og et sekretariat efter bestyrelsens anvisning.

Forretningsudvalget som består af: Formanden – Næstformanden – Kassereren.

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder og fastsætter selv sin forretningsorden.

Sekretariatet er ulønnet, men alle øvrige sekretariatsudgifter, herunder lønnet assistance afholdes af foreningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten mindst 4 af bestyrelsens medlemmer med formanden er til stede eller når 5 af bestyrelsens medlemmer er til stede, hvoraf næstformanden skal være til stede.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, og ved Formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper og /eller faglige udvalg med direkte reference til bestyrelsen til løsning af særlige opgaver.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

6.2 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig såfremt mindst 2 stemmer er repræsenteret.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel til foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden.

Forslag fra medlemmer som ønskes optaget til beslutning på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden eller næstformanden senest 14. dage før generalforsamlings afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning

 3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

 4. Forslag fra medlemmer

 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent

 6. Valg af formand

 7. Valg af bestyrelse og suppleanter

 8. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant

 9. Eventuelt.

Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderer regnskab samt bestyrelsens forslag til budget, sendes til deltagerne på generalforsamlingen senest 2 dage før.

Det, af bestyrelsen godkendte, og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget, sendes til deltagerne på generalforsamlingen senest 2 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer med formand eller 4 af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller når der kræves af mindst 1/5 af foreningens medlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt med 2 ugers varsel med motiveret dagsorden, og der skal indkaldes senest 3 uger efter, at lovlig begæring herom er tilstillet Formanden, respektive Næstformand.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at lovlig begæring herom er fremsat. Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden skal forinden de sager, der har givet anledning til indkaldelsen, indeholde valg af dirigent.

6.3 Stemmeberettigede

Ved afstemning og valg på generalforsamlingen, har virksomheds, - og institutionsmedlemmer samt personlige medlemmer én stemme hver.

Der stemmes personligt og tilstedeværende medlemmer kan ved skriftlig fuldmagt kun repræsentere fraværende medlemmer med én stemme hver. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal (se punkt 7.2 og pkt. 8.1) på generalforsamlingen. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende.

Afstemningen skal være skriftlig, hvis begæring herom fremsættes, eller når generalforsamlingens dirigent beslutter det.

7 Vedtægtsændringer

7.1

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling.

Forslag til vedtægtsændring sendes skriftligt til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

7.2

Til vedtagelse af forslaget kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmer er repræsenteret og at vedtagelsen sker med mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af stemmerne ikke er repræsenteret, men halvdelen af de afgivne stemmer er for forlaget, skal der senest 5 uger efter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindelig stemmeflertal er gældende uanset antal repræsenterede medlemmer.

8 Opløsning

8.1

Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler som under pkt. 7

Vedtagelsen kræver dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at vedtagelsen sker med mindst ¾ af den afgivne stemmer.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er repræsenteret, men ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende uanset antal repræsenterede medlemmer.

8.2

Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles således som det besluttes på den sidste generalforsamling.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. februar 1982 og med ændringer på den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 1983 og ordinær generalforsamling den 24. marts 1986, samt ekstraordinær generalforsamling den 9. april 1990, og med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 1993, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 28. marts 2012, og med ændringer vedtaget på ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2017 og med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2019. Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 25. marts 2021.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder og vi vender tilbage med svar på evt. spørgsmål. Du er ligeledes velkommen til at kontakte os via telefon

5433 4646 eller mail drf@d-r-f.dk.

Foreningen er neutral i faglige og politiske arbejdsforhold

Vi vender tilbage med svar 

Målrettet udvikling af bedre rengøringstekniske løsninger.

Nytænkning og fortsat udvikling.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Følg os på LinkedIn og Facebook​ 

Følg med
​i seneste nyt

Følg med på LinkedIn, Facebook og i vores nyhedsbrev, hvor vi løbende opdaterer med bl.a. branchenyt og kommende seminare. 

Hvis du er medlem vil du altid modtage alle oplysning om arragementer og nyheder selvom du ikke er tilmeldt nyhedsbrevet!

Om DRF

Som medlem af DRF inviteres du til at deltager i foreningens seminarer, temadage og fyraftensmøder. Du orienteres om vore arrangementer, samt om nye og aktuelle tiltag

Se cookiepolitik

Kontakt os

​Dansk Rengøringsteknisk Forening

Skovbrynet 11, 7130 Juelsminde

CVR: 16501131

Telefon: 5433 4646

E-mail: drf@d-r-f.dk

Har du nogle spørgsmål?

Du er velkommen til at ringe til sekretariatet på nedenstående telefonnummer, hvis du har spørgsmål